صفحه اول

تعلیق پخش برنامه های نگاه دیگر

متاسفانه برنامه های نگاه دیگر قربانی دیگری از بحران اقتصادی جاری و خراب شدن بار این بحران، از جمله، بر درآمد اسپانسور های مالی این برنامه شده است.

در ابتدای شروع به کار این برنامه گفتیم که هزینه پخش این برنامه با اتکا به کمک مالی اسپانسور های آن تامین میشود و اشاره کردیم که بدون گسترش تعداد این اسپانسور ها ادامه کار آن عملا نا ممکن خواهد بود.

امروز، بعد از حدود یک سال فعالیت، این واقعیت در خانه ما را هم به صدا در آورده است. به سادگی تامین مالی این برنامه از حد امکانات مالی اسپانسور های آن فراتر رفته است. در نتیجه ادامه کار آن عملا نا ممکن است. امروز این برنامه با حدود ۱۷۰۰ پوند بدهی باید به کار خود خاتمه بدهد.

به این امید که در شرایط دیگری که وضعیت مالی این برنامه و همچنین امکانات فیزیکی شخص من اجازه بدهد که این برنامه یا برنامه مشابهی را شروع کنیم..

اینجا باید از تک تک حامیان و اسپانسور های این برنامه تشکر کنم. بدون این حمایت تا همینجا هم نمیتوانستیم پیش برویم. بعلاوه باید از رفقای عزیزم مصطفی اسد پود و امان کفا که عملا بار سرپا نگاه داشتن این برنامه را بدوش میکشیدند سپاسگذاری کنم.

شاید لازم به گفتن نباشد که این برنامه ها بدون حمایت معنوی و مادی رفقای حزب حکمتیست ممکن نبود. از رهبری این حزب برای این کمک و پیشنهاد تامین مالی این برنامه از جانب حزب سپاس گزارم.

کورش مدرسی
۱ فوریه ۲۰۱۳